Foto

Przedszkole  realizuje  cele  i  zadania  określone w ustawie o systemie 
oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności 
podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Plan Finansowy  wydatków przedszkola na rok 2014/15,
kwota ta jest przeznaczona na: 


  - wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, 
  - bieżące opłaty za media, 
  - bieżące remonty,
  - zakup wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych,
  - dokształcanie nauczycieli,
  - zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich, 
  - zakup materiałów kancelaryjnych, druków,
  - zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki przedszkolnej

 

 

Wykonanie ogółem                            2208520,52

W tym :

Wykonanie środków budżetowych z urzędu miasta            1642715,83

Wykonanie dochodów własnych                                          565804,69

 

 

 

Do    przedszkola   uczęszcza   200 dzieci specjalnej troski w wieku od 3 do 6 lat,
    które przebywają  w 8 oddziałach
  W   każdej   grupie    dzieci  są zróżnicowane wiekowo 
  Liczba dzieci w grupie nie przekracza 25

Przyjmowanie i załatwianie spraw.

 • Interesantów przyjmuje się w gabinecie dyrektora lub  sekretariacie,
 • Godziny przyjęć :
 • sekretariat – codziennie w godz. 600 – 1700,

- czas pracy dyrektora

Imię i nazwisko dyrektora:    Jadwiga Bryk

Roboczy dzień tygodnia Ustalony czas pracy w tygodniu (40 godz.) W tym godziny dydaktyczne W tym godziny przyjmowania stron
Liczba godzin od godz. do godz. Liczba godzin od godz. do godz. od godz. do godz
Poniedziałek 7,5 8,00-15,30
Wtorek 7,5 7,45-15,15 3 8,00-11,00
Środa 10 9,00-19,00 3 16,00-19,00 15,00-16,00
Czwartek 8 8,00-16,00
Piątek 7 8,00-15,00

       

Imię i nazwisko wicedyrektora:         Anna Miśtal

Roboczy dzień tygodnia Ustalony czas pracy w tygodniu (40 godz.) W tym godziny dydaktyczne W tym godziny przyjmowania stron
Liczba godzin od godz. do godz. Liczba godzin od godz. do godz. od godz. do godz
Poniedziałek 10 9,00-19,00 5,5

13,15-14,00

14,15-19,00

Wtorek 7,5 8,30-16,00 15,00-16,00
Środa 7,5 8,30-16,00
Czwartek 8 8,00-16,00 4,5 8,00-12,30
Piątek 7 8,00-15,00

Załatwianie spraw

Korespondencję przyjmuje pracownik sekretariatu i przekazuje odpowiednio dyrektorowi przedszkola lub jego zastępcy.

Obieg akt odbywa się bez pokwitowania. Za pokwitowaniem doręcza się wyłącznie akta, co do których obowiązek kwitowania wynika z odrębnych przepisów. Potwierdzenie otrzymania pisma, sekretariat wydaje na żądanie składającego pismo.

W przedszkolu obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny, oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt

MAJĄTEK (wg stanu na dzień 25.01.2018):

-       budynek                                          1.082.476,72 zł

-       grunt                                                    57.522,85 zł

-       ogrodzenia                                         100.132,59 zł

-       środki trwałe                                       13.917,89 zł

-       kanalizacja sanitarna i deszczowa      59.576,00 zł


Dochody – 158.000 zł

Wydatki – 3.162.500 zł

Kwota ta jest przeznaczona na:

-       wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, 

-       odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

-       bieżące opłaty za media,

-       bieżące usługi remontowe,

-       zakup wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych,

-       zakup pomocy dydaktycznych i książek,

-       dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

-       delegacje pracowników.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 określa opracowany przez dyrektora arkusz organizacji przedszkola i zatwierdzony przez organ prowadzący przedszkole.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu funkcjonuje 10 oddziałów, w tym 5 oddziałów integracyjnych i 2 oddziały przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Karola Musioła.

Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 19.00.

Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 7:00-12:00 z możliwością jej kontynuowania w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalanej przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.

Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, liczba dzieci w oddziale integracyjnym nie może przekroczyć 20 (w tym do 5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego).

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia działającym na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, a jej przewodniczącym jest Dyrektor Przedszkola.

Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb. W zebraniach rady pedagogicznej, poza gronem pedagogicznym, mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

-       przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,

-       zatwierdzanie planów pracy placówki,

-       podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,

-       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,

-       podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,

-       ustalenie Regulaminu Rady Pedagogicznej i jego zmian,

-       ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

-       organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,

-       propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,

-       programy wychowania przedszkolnego,

-       powierzenie stanowisk dyrektora i wicedyrektora przedszkola,

-       pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy.

W roku szkolnym 2017/2018 zatrudnionych jest w Przedszkolu 34 nauczycieli, w tym 6 specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, rehabilitant i nauczyciel gimnastyki korekcyjnej).

W roku szkolnym 2017/2018 w Przedszkolu Publiczny nr 54 w Opolu zatrudnionych jest 26 osób na stanowiskach administracyjno-obsługowych.

Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest:

-       zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej,

-       utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

-       wspomaganie nauczycieli i współdziałanie z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu i podczas wyjść poza teren przedszkola.

Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych ustala dyrektor przedszkola.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko do 9 roku życia.

Dziecko w wieku sześciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Wychowankowie przebywają w oddziałach obejmujących dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

W roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola uczęszcza 225 dzieci, w tym 24 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Przyjmowanie interesantów odbywa się w gabinecie dyrektora lub  sekretariacie.

Godziny przyjęć:

-       Sekretariat: codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30

-       Dyrektor Jadwiga Bryk: poniedziałek od 15:00 do 16:00

-       Wicedyrektor Mirosława Trybała: czwartek od 15:00 do 16:00

Szczegółowy harmonogram pracy dyrektora Jadwigi Bryk

Roboczy dzień tygodnia

Ustalony czas pracy w tygodniu (40 godz.)

W tym godziny dydaktyczne

W tym godziny przyjmowania stron

Liczba godzin

od godz. do godz.

Liczba godzin

od godz. do godz.

od godz. do godz

Poniedziałek

8

8,00-16,00

15,00-16,00

Wtorek

10

9,00-19,00

3

16,00-19,00

Środa

10

9,00-19,00

3

16,00-19,00

Czwartek

6,5

8,00-14,30

Piątek

5,5

9,00-14,30

        

Szczegółowy harmonogram pracy wicedyrektora Mirosławy Trybały

Roboczy dzień tygodnia

Ustalony czas pracy w tygodniu (40 godz.)

W tym godziny dydaktyczne

W tym godziny przyjmowania stron

Liczba godzin

od godz. do godz.

Liczba godzin

od godz. do godz.

od godz. do godz

Poniedziałek

10

9,00-19,00

6,45

12,15-19,00

Wtorek

7,5

8,00-15,30

Środa

7,5

8,00-15,30

Czwartek

7,5

8,30-16,00

15,00-16,00

Piątek

7,5

8,00-15,30

3,25

12,00-15,30

Informacje dodatkowe:

-       Wszelkie sprawy załatwiane są na bieżąco, w pierwszej kolejności sprawy terminowe.

-       Korespondencję przyjmuje pracownik sekretariatu i przekazuje odpowiednio dyrektorowi przedszkola lub jego zastępcy.

-       Obieg akt odbywa się bez pokwitowania. Za pokwitowaniem doręcza się wyłącznie akta, co do których obowiązek kwitowania wynika z odrębnych przepisów. Potwierdzenie otrzymania pisma, sekretariat wydaje na żądanie składającego pismo.

-       W przedszkolu obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny, oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt

Nauczyciele pracują w oparciu o następujące programy:

-       „Nasze przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci wydawnictwa Mac Edukacja, M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej (grupy: I, II, V, VI, IX, X),

-       „Trampolina”. Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3, 4, 5-letnich PWN, E. Tokarska, J. Kopała (grupa IV),

-       „Kocham przedszkole”. Program wychowania przedszkolnego WSiP, M. Pleskot, A. Staszewskiej-Mieszek

W przedszkolu realizowanych jest także wiele programów własnych:

-       „Zabawy z literkami”, E. Kuraś

-       „Tańczące Brzdące”, J. Malicha i B. Muzyk

-       Nauczanie języka angielskiego „English for kids”, M. Biernacka, A. Chmiel-Płaza

-       „Dziecko wzrasta w kulturze swojego regionu”, I. Łazarska

-       Program zajęć rytmiczno-umuzykalniających „W Muzycznej Krainie”, A. Matuszewska

-       Zabawy ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej”, M. Smereczyńska

-       „Baw się i bądź bezpieczny”, A. Pokorna, M. Nowak

-       „Kolorowe dni w przedszkolu”, A. Pokorna, M. Nowak

-       Program rozwijający twórczą aktywność plastyczną „Mały artysta”, K. Rokita

W przedszkolu realizowane są także innowacje:

-       „Przedszkolne laboratorium wiedzy”, M. Bielecka, M. Mateja-Rutkowska

-       „Mistrz gotowania”, M. Bielecka, M. Biernacka, K. Jakubczyk, P. Dymek

-       „Wszyscy jesteśmy zwycięzcami”, A. Pokorna, D. Foryś, B. Górska

-       „Jesteśmy inni. Każdy z nas wyjątkowy”, A. Pokorna, D. Foryś, E. Kuraś, B. Górska

-       „Matematyka na wesoło”, A. Matuszewska

-       „Z ekologią na ty”, E. Kuraś, M. Smereczyńska

-       „Z Tobą chcę oglądać świat”, A. Bogoń

-       „Zabawy logopedyczne dla najmłodszych”, P. Dymek, K. Jakubczyk

-       „Bezpieczny maluch, bezpieczny starszak”, K. Rokita, L. Sadowska

Ponadto przedszkole uczestniczy w programach i projektach ogólnopolskich:

-       Program „Akademia wyobraźni play-doh”

-       Program powszechnej dwujęzyczności

-       Program „Mamo, tato, piję wodę”

-       Projekt „Awantura o sztukę”

-       Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

-       Program „Czyste powietrze wokół nas”

-       Program Ligii Ochrony Przyrody

-       „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”

-       Program PCK „Biały ząbek”

W ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatne zajęcia:

-       rytmiczno-umuzykalniające,

-       ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej,

-       j. angielskiego.

Poza podstawą programową realizowane są bezpłatne zajęcia z religii.

W zależności od potrzeb dzieci realizowane są także bezpłatne zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

-       korekcyjno-kompensacyjne,

-       rewalidacyjne,

-       logopedyczne,

-       zajęcia z psychologiem,

-       zajęcia z rehabilitantem,

-       z tyflopedagogiem,

-       z surdopedagogiem.

W ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” dzieci objęte są dodatkową pomocą logopedyczną i psychologiczną oraz zajęciami gimnastyki korekcyjnej.

Dzieci uczestniczą także w bezpłatnych zajęciach ruchowo-tanecznych w ramach projektu „Zwinny Przedszkolak”.

W przedszkolu, dla dzieci, których rodzice wyrazili taką chęć, realizowane są także płatne zajęcia sportowe – judo.

Kontrole zarządcze w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu przeprowadzane są według harmonogramu działań kontrolnych realizowanych w ramach kontroli zarządczej w 2017 roku i zgodnie z zarządzeniem – Kontrola zarządcza w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia działającym na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, a jej przewodniczącym jest Dyrektor Przedszkola.

Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb. W zebraniach rady pedagogicznej, poza gronem pedagogicznym, mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

- przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,

- zatwierdzanie planów pracy placówki,

- podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,

- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,

- podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,

- ustalenie Regulaminu Rady Pedagogicznej i jego zmian,

- ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

- organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,

- propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,

- programy wychowania przedszkolnego,

- powierzenie stanowisk dyrektora i wicedyrektora przedszkola,

- pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy.

W roku szkolnym 2020/2021 zatrudnionych jest w Przedszkolu 39 nauczycieli, w tym 9 specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda, neurologopeda, tyflopedagog, surdopedagog,  nauczyciel gimnastyki korekcyjnej i nauczyciel usprawniania ruchowego oraz SI).

 

 

 Przedszkole Publiczne Nr 54 w Opolu jest jednostką organizacyjną Miasta
Opola prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Działa na podstawie:


 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r nr 256 poz. 2572 z póź. zmianami)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. Nr 56 poz. 357 z 1997r. z póź. zmianami)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 1991r. prawo budżetowe (tekst jedn. Dz. U. Nr 72 poz. 344 z 1993r. z póź. zmianami)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 i z 2010r. nr 28 poz. 146)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z 2001r. z póź. zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz.232 z 2004r.)
 • Uchwała Nr XXX/280/96 Rady Miasta Opola z dnia 19 lipca 1996r. w sprawie ustalenia form organizacyjno-prawnych działania przedszkoli publicznych na terenie gminy Opole
 • Uchwała Nr XVIII/286/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 1999r. zmieniająca uchwałę w sprawie form organizacyjno-prawnych działania przedszkoli publicznych na terenie gminy Opole
 • Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

 • Uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.


Szczegółowa kalkulacja do planu wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział 801 rozdział 80104                                                                                                                                                                                           

§ 3020 – 4 500,00 zł - Budżet

Świadczenia pracowników nie będących nauczycielami ;- 4 500,00 zł

Obuwie konserwatora 100,00 zł

Koszula i spodnie dla konserwatora – 200 zł

Fartuchy –kucharki 4 x2 = 8 x50 zł =400,00 zł

Fartuchy –pracownik do spraw lekkich 2 x 2 =4 x 50 zł = 200 zł

Fartuchy – pomoc nauczyciela + woźne 16x1 = 16 x50 = 800,00 zł

Obuwie 20 szt . x 70 zł = 1 400 zł

Obuwie nauczyciele 20 x 70 zł =1 400 zł

§ 4010 – 1 424 700,00 zł – Budżet           zał. 5a + 5b                   do planu

Wynagrodzenia nauczycieli                 -     809 870,40           -  792 700,00

Wynagrodzenia niepedagogicznych     -   614 538,22       - 614 500,00

Razem                                                    1 424 408,62        - 1 407 200,00        

§ 4040 - 120  800,00 zł.- Budżet

Dod. wynagr.. Nauczycieli                           72 191,45            - 72 200,00

Dod. wynagr. Niepedagogicznych                48 592,25         - 48 600,00

Razem                                                     120  783,70             120 800,00

§ 4110 – 261 800,00 zł- Budżet         zał. 5a+5b                       do planu

ZUS – nauczyciele                                - 150 373,82           - 150 400,00

ZUS – niepedagogiczni                        - 111 315,44         - 111 300,00

Razem                                                    261 689,26             - 261 700,00

§ 4120 – 36 700,00 zł. Budżet            zał. 5a+5b                       do planu

F.P. – nauczyciele                           - 21 100,56                 - 21 100,00

F.P. – niepedagogiczni                      - 15 619,86                     - 15 600,00

Razem                                                36 720,42                     36 700,00

§ 4170 – 3 600,00 zł.- Budżet

Umowy o dzieło 2 x 1800 zł = 3 600,00

Roczny przegląd budowlany budynku i placu zabaw w przedszkolu .

Wykonanie kosztorysu ślepego (cyklinowanie podłogi ,malowanie pomieszczeń wynikające z planu wraz z nadzorem budowlanym.

§ 4210 – 56 000,00 zł. – Budżet                  

Zakup środków czystości 1200 x 12 =13 200,00 zł

Zakup art. Biurowych -7 960,00 w tym;

- Segregatory 40 szt . 7,00   =   280,00

- Papier ksero 160 szt. 12     = 1 920,00

- Papier kolorowy               =   600,00

- Druki                                  =   360,00

- Art. piśmiennicze               =   800,00  

- kredki ,farby ,plastelina, bibuła kolorowa ,wycinanki, flamastry , teczki, koszulki, gumki ,spinacze, zszywki, =3 400,00

-folia do laminowania = 600,00

Zakup prasy ,poradników = 4 300,00

Materiały konserwatora 400 x 12 = 4 800,00

Paliwo do koszenia trawy 14,5 lirów x 6 miesięcy x 4,10 = 356,70

Programy 400.00 x 12         4 800,00                                                       

Zakupy akcesorii do urz. drukujących - 8 400,00 w tym ;

- tusze do ksero                3 600,00

- tusze do drukarek           4 800,00

Zakup akcesoriów technicznych -6 000,00

Zaopatrzenie apteczek    –  600,00

Zakup urządzeń do ogrodu- 3 000,00

Zakup pampersów i chusteczek higienicznych- 600,00

Zakup nowej drukarki laserowej - 2 000,00

§ 4240 – 5 000 zł. –Budżet                                                              

Pomoce dydaktyczne

§ 4260 – 100 200,00 zł – Budżet                                  

En. Elektryczna – 1 520,00 x 12 = 18 240,00

En cieplna 3 400 x 5 mies.= 17 000 + 8 170 x 7 mies. = 57 190 = 74 190,00 zł

En. Gazowa 350 x 6 = 2 100,00

En. Woda 470 x 12 = 5 640,00

§ 4270 –11 600,00 zł. -Budżet

Cyklinowanie i malowanie podłóg w dwóch salach dydaktycznych 11 600.00 zł

§ 4280 – 2 000,00 zł. -Budżet

Badania lekarskie 26 x 76zł = 2 000,00

§ 4300 – 40 000,00 zł -Budżet  

Odprowadzanie ścieków oraz czyszczenie kanałów odprowadzających wodę deszczową                       8 000,00

Opłaty + poczta               2 500,00

Monitoring                      1 200,00

Przegląd budynku            2 000,00

Przegląd gazowy            1 300,00

Przegląd inst. Elektr       2 400,00

Przegląd kominiarski       3 000,00

Przegląd P.Poż .              1 800,00

Przegląd placu zabaw     1 800,00

Usługi informatyk           7 104,00

Usługi BHP                     5 904,00

imprezy dzieci (wycieczki, teatr, kino)             3 000,00

§ 4360 – 3 200,00 zł. - Budżet

Telefon przenośny 12 x 86,67 = 1 040,00

Dostęp do internetu   12 x 100 =1 200,00

Telefon stacjonarny 12 x 80 =    960,00

§ 4410 – 1 100 zł. -Budżet

Liczba biletów 30 x 12 mies.=  936,00

Delegacje służbowe                   164,00

§ 4430 - 6 900 zł.- Budżet                                                     

§ 4440 – 76 800,00 zł. - Budżet

Pracownicy pedagogiczni -     52 000,00                  

Pracownicy niepedagogiczni   23 500,00                    

Emeryci niepedagogiczni          1 300,00

§ 4520 -   4 400,00 zł.- Budżet

399 x 11 miesięcy

§ 4700 – 1 600,00 zł.-Budżet

5 szkoleń po średnio 320 zł

Ogółem wydatki 2017 roku                         2 143 300,00 zł

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wychowanków (opiekunów prawnych).

W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 1 przedstawiciel Rady Oddziałowej wybrany w tajnych wyborach przez rodziców wychowanków przedszkola we wrześniu – na pierwszym zebraniu rodziców.

Rada Rodziców w szczególności:

-       opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności,

-       posiada pełnomocnictwo pozostałych rodziców dzieci do reprezentowania ich spraw i współpracy z dyrektorem przedszkola,

-       występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi działalności przedszkola,

-       przedstawia opinię o pracy nauczyciela ubiegającego się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego,

-       może podejmować działania mające na celu pozyskiwanie dla przedszkola środków finansowych przeznaczonych na działalność opiekuńczo-wychowawczą,

-       może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców,

-       deleguje swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

Szczegółowy zakres działalności Rady Rodziców określony jest w Regulaminie Rady Rodziców.