Foto

Zasady przyjęć do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

-       ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378 z późn. zm.),

-       uchwały nr XXXII/675/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 3290),

-       Zarządzenia Nr OR-I.0050.598.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym (opublikowane w BIP Urzędu Miasta Opola).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie Wydziału Oświaty Miasta Opole.

Dokumenty do wypełnienia, przesłania i wydrukowania będą dostępne pod adresem https://nabor.pcss.pl/opole w terminach składania w placówkach odpowiednio deklaracji lub wniosków.