Foto

-         Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 54 w Opolu,

-         Regulamin Pracy Przedszkola Publicznego nr 54 w Opolu,

-         Regulamin Wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu,

-         Regulamin przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych  zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w  Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu,

-         Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w  Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu,

-         Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 54 w Opolu,

-         Regulamin Zakładowego Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów Przedszkola Publicznego Nr nr w Opolu,

-         Regulamin pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu korzystających z opieki zdrowotnej i określenie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania,

-         Regulamin Dodatku Motywacyjnego Przedszkola Publicznego nr 54 w Opolu,

-         Regulamin organizowania przez Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu wycieczek i spacerów,

-         Zasady i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego Funduszu Nagród dla nauczycieli Przedszkola Publicznego nr w Opolu,

-         Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela obowiązujący w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu,

-         Kryteria oceny pracy zawodowej nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu,

-         Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu,

-         Regulamin przyznawania środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 54 w Opolu,

-         Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Publicznego nr 54 w Opolu,

-         Regulamin Przedszkola Publicznego nr 54 w Opolu,

-         Regulamin Pracowników Przedszkola Publicznego nr 54 w Opolu,

-         Regulamin wydawania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu,

-         Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w Publicznym Przedszkolu nr 54 w Opolu,

-         Instrukcja kancelaryjo-archiwalna Przedszkola Publicznego nr 54 w Opolu,

-         Instrukcja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Publicznego Przedszkola nr 54 w Opolu,

-         Regulamin korzystania z sali gimnastycznej,

-         Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu,

-         Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu,

-         Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wystąpienia wszy u dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu,

-         Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu,

-         Procedura bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu,

-         Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu,

-         Procedura postępowania z dzieckiem sprawującym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu,

-         Procedury gromadzenia i przekazywania danych do systemu informacji oświatowej w programie SIO w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu,

-         Zasady organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu,

-         Kontrola zarządcza w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu.

Lp. Nazwa Regulaminu Miejsce przechowywania
1
 • Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego Nr 54 w Opolu,
 
hol przy tablicach ogłoszeń
2
 • Regulamin Pracy Przedszkola Publicznego Nr 54 w Opolu,
 
hol przy tablicach ogłoszeń
3
 • Regulamin Wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Przedszkolu Publicznym Nr 54 w Opolu,
hol przy tablicach ogłoszeń
4
 • Regulamin przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych  zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w  Przedszkolu Publicznym Nr 54 w Opolu,
hol przy tablicach ogłoszeń
5
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w  Przedszkolu Publicznym Nr 54 w Opolu,
hol przy tablicach ogłoszeń
6
 • Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 54 w Opolu,
hol przy tablicach ogłoszeń
7
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów Przedszkola Publicznego Nr 54 w Opolu,
hol przy tablicach ogłoszeń
8
 • Regulamin Dodatku Motywacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 54 w Opolu,
hol przy tablicach ogłoszeń
9
 • Regulamin Spacerów i Wycieczek w Publicznym Przedszkolu Nr 54 w Opolu
hol przy tablicach ogłoszeń
10
 • Zasady i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego Funduszu Nagród dla nauczycieli Przedszkola Publicznego Nr 54 w Opolu,
hol przy tablicach ogłoszeń
11
 • Kryteria oceny pracy zawodowej nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 54 w Opolu,
hol przy tablicach ogłoszeń
12
 • Zasady i kryteria przyznawania dofinansowania do doskonalenia zawodowego nauczycielom Przedszkola Publicznego Nr 54 w Opolu,
hol przy tablicach ogłoszeń
13 -     Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Publicznego     Nr 54 w Opolu, hol przy tablicach ogłoszeń
14
 • Regulamin Przedszkola.
wejście główne
15
 • Regulamin Pracowników Przedszkola
hol przy tablicach ogłoszeń
16
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w Publicznym Przedszkolu Nr 54 w Opolu
gabinet dyrektora
17
 • Instrukcja kancelaryjo-archiwalna Przedszkola Publicznego Nr 54 w Opolu,
gabinet dyrektora
18
 • Instrukcja sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Publicznym Przedszkolu Nr 54 w Opolu,
gabinet dyrektora
19
 • Instrukcja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Publicznego Przedszkola Nr 54 w Opolu
gabinet dyrektora
21
 • Regulamin korzystania z sali gimnastycznej
sala gimnastyczna
22
 • Zasady rachunkowości
gabinet dyrektora
23
 • Procedury gromadzenia i przekazywania danych do systemu informacji oświatowej w programie SIO w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu
gabinet dyrektora
24
 • Zasady organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Publicznym Nr 54 w Opolu
gabinet dyrektora
25
 • Kontrola zarządcza w Przedszkolu Publicznym Nr 54 w Opolu
gabinet dyrektora