Foto

W ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatne zajęcia:

-        rytmiczno-umuzykalniające,

-        ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej,

-        j. angielskiego.

Poza podstawą programową realizowane są bezpłatne zajęcia z religii.

W zależności od potrzeb dzieci realizowane są także bezpłatne zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

-        korekcyjno-kompensacyjne,

-        rewalidacyjne,

-        logopedyczne,

-        zajęcia z psychologiem,

-        zajęcia z nauczycielem usprawniania ruchowego i SI,

-        z tyflopedagogiem,

-        z surdopedagogiem,

-        z oligofrenopedagogiem.

W ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich przyjazne 2” placówka otrzymała wsparcie w zakresie zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie sensoryki i kodowania oraz terapii pedagogicznej, a także zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć specjalistycznych i nie tylko.

W przedszkolu prowadzone są także zajęcia usprawniające dla dzieci 6-letnich „Aktywny Przedszkolak” oraz program profilaktyczny „Biały ząbek”.

W przedszkolu, dla dzieci, których rodzice wyrazili taką chęć, realizowane są także płatne zajęcia sportowe – judo i zabawy ruchowe „Kangurek”