Foto

Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu jest jednostką organizacyjną Miasta Opola prowadzoną w formie jednostki budżetowej i działa na podstawie:

-       Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 2198 z późn. zm.),

-       Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2007 nr 35 poz. 222 z późn. zm.),

-       Statutu Przedszkola Publicznego nr 54 w Opolu.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Urząd Miasta Opole.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Opolu.