Foto

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wychowanków (opiekunów prawnych).

W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 1 przedstawiciel Rady Oddziałowej wybrany w tajnych wyborach przez rodziców wychowanków przedszkola we wrześniu – na pierwszym zebraniu z rodzicami.

Rada Rodziców w szczególności:

-        opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności,

-        posiada pełnomocnictwo pozostałych rodziców dzieci do reprezentowania ich spraw i współpracy z dyrektorem przedszkola,

-        występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi działalności przedszkola,

-        przedstawia opinię o pracy nauczyciela ubiegającego się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego,

-        może podejmować działania mające na celu pozyskiwanie dla przedszkola środków finansowych przeznaczonych na działalność opiekuńczo-wychowawczą,

-        może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców,

-        deleguje swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

Szczegółowy zakres działalności Rady Rodziców określony jest w Regulaminie Rady Rodziców.