Foto

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia działającym na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, a jej przewodniczącym jest Dyrektor Przedszkola.

Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb. W zebraniach rady pedagogicznej, poza gronem pedagogicznym, mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

-        przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,

-        zatwierdzanie planów pracy placówki,

-        podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,

-        ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,

-        podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,

-        ustalenie Regulaminu Rady Pedagogicznej i jego zmian,

-        ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

-        organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,

-        propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,

-        programy wychowania przedszkolnego,

-        powierzenie stanowisk dyrektora i wicedyrektora przedszkola,

-        pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy.

W roku szkolnym 2021/2022 zatrudnionych jest w Przedszkolu 40 nauczycieli, w tym 9 specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda, neurologopeda, tyflopedagog, surdopedagog, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej i nauczyciel usprawniania ruchowego oraz SI).