Foto

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w:

-       Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.),

-       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60),

-       Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 2198 z późn. zm.),

-       w przepisach wydanych na ich podstawach, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego (Dz.U. 2017 poz. 356).

Przedszkole w swojej działalności koncentrując się przede wszystkim na:

-       wspomaganiu indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dzieci,

-       zapewnieniu dzieciom należytej opieki i trosce o ich zdrowie,

-       kompensowaniu istniejących braków środowiskowych oraz wyrównywaniu wad i nieprawidłowości powstałych we wcześniejszym rozwoju dziecka poprzez indywidualną pracę z dzieckiem oraz współpracę ze specjalistami,

-       podmiotowym traktowaniu dzieci i poszanowaniu ich godności osobistej, a także podtrzymaniu poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

Szczegółowe cele i zadania przedszkola oraz sposoby ich realizacji zamieszczone są w Statucie Przedszkola, Rocznym Planie Pracy oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.