Foto

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2021/2022 określa opracowany przez dyrektora arkusz organizacji przedszkola i zatwierdzony przez organ prowadzący przedszkole.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

W roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu funkcjonuje 11 oddziałów, w tym 4 oddziały integracyjne i 2 oddziały przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Karola Musioła.

Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 19.00.

Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 7:00-12:00 z możliwością jej kontynuowania w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalanej przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.

Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, liczba dzieci w oddziale integracyjnym nie może przekroczyć 20 (w tym do 5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego).